Što to znači biti sudski tumač?

Prije svega, potrebno je razjasniti da postoji razlika između prevoditelja i sudskog tumača.

Sudski tumači su jedini ovlašteni za prevođenje službenih dokumenata kao što su školske svjedodžbe, diplome, uvjerenja o državljanstvu, sudske odluke itd, kada se isti trebaju predati određenoj službenoj ustanovi. Također su zaduženi za tumačenje na sudu, u policijskim postajama ili pred upravnim tijelima: npr. u slučaju davanja iskaza svjedoka, prilikom intervjua nakon uhićenja ili prilikom pregleda na carini. Sudski tumači nemaju slobodu da odstupaju od onog što je napisano u dokumentima tokom prevoda: sve mora biti dosljedno, točno i jasno. Dakle, vlastitim pečatom, sudski tumači garantuju da prevod određenog dokumenta u potpunosti odgovara originalu.

Kako postati sudski tumač?

Svaka država posjeduje različita pravila u vezi toga kako postati sudski tumač.

Kada je u pitanju Republika Hrvatska, stalne sudske tumače imenuje predsjednik Županijskog ili Trgovačkog suda. Postupak za imenovanje stalnih sudskih tumača pokreće se zahtjevom koji se podnosi predsjedniku županijskog ili trgovačkog suda nadležnog prema mjestu prebivališta ili boravišta podnositelja zahtjeva. Osim zahtjeva, potrebno je priložiti životopis, dokaz o državljanstvu, dokaz o školskoj spremi i znanju jezika.

Nakon toga slijedi stručna obuka kandidata koja je organizirana od strane Udruge stalnih sudskih tumača i odobrena od strane Ministarstva pravosuđa, a naknadno provjera znanja. Kandidat koji je diplomirani pravnik ne podliježe provjeri znanja.

Provjera znanja se obavlja usmeno pred Povjerenstvom za provjeru znanja.

Što je potrebno za imenovanje sudskim tumačem?

Da biste se prijavili za imenovanje sudskim tumačem potrebno je sljedeće:

 • Da zadovoljavate opće uvjete propisane za prijam u državnu službu
 • Da imate završen sveučilišni diplomski studij
 • Da posedujete znanje hrvatskog i stranog jezika (međunarodna svjedodžba priznatog ispita o poznavanju jezika – C2 razina prema Europskom referentnom okviru ili diploma sveučilišnog diplomskog studija filološkog smjera)
 • Da imate položen ispit o poznavanju ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja
 • Da ste obavili stručnu obuku pri strukovnoj udruzi stalnih sudskih tumača

Za stalnog sudskog tumača može se imenovati i državljanin države članice EU ili strani državaljanin ako isti ispunjava uvjete.

Ako kandidat ispunjava sve uvjete, zadovolji na provjeri znanja i obavi stručnu praksu, predsjednik suda donosi rješenje o imenovanju stalnog sudskog tumača koje traje četiri godine (nakon proteka vremena na koje je imenovan, stalni sudski tumač može biti ponovno imenovan za istu duljinu vremena).

Kako funkcionira obuka za stalne sudske tumače?

Obuka za stalne sudske tumače se vodi po programu USST-a (Udruga stalnih sudskih tumača) i obuhvaća sljedeće:

 1. Upute o vođenju Dnevnika prijevoda i ovjera i poslovnih knjiga
 2. Odnos prema radu i poštivanje pravnih propisa
 3. Uvezivanje prevedenih isprava
 4. Pisane prijevode s hrvatskoga jezika na ciljani jezik i s ciljanog jezika na hrvatski jezik
 5. Usmeno prevođenje

Tijekom prvog dijela obuke, mentor uručuje kandidatu radne materijale u papirnatom obliku koji se sastoje od izvornih isprava na hrvatskom jeziku, kao i na ciljanom jeziku i obuhvataju svjedodžbe, diplome, dokumente iz gospodarske djelatnosti, matične listove itd. Stručna obuka može trajati najdulje dva mjeseca, a obavlja je mentor USST-a u suradnji s dodatnim predavačima.

Ista se sastoji od dva dijela:

 1. Predavanje
 2. Praktični dio

Tijekom stručne obuke vodi se zapisnik za svakog kandidata posebno, koji mora sadržavati određene podatke vezane za kandidata i mentora i biti potpisan od strane istih.

Korisni linkovi

Više informacija, kao i kontakte, možete pronaći na internetskoj stranici Udruge stalnih sudskih tumača: http://www.usst.hr/hr/ .