Opći uvjeti

1 Uvodne odredbe

1.1 Opći uvjeti i pravila odnose se na sve usluge koje nudi tvrtka K&J GROUP, storitve, d.o.o., sa sjedištem u Ulici Roberta Hvalca 8, 2000 Maribor, Slovenija (u daljem tekstu „pružatelj usluga“) ili u svim pravnim i poslovnim odnosima između pružatelja usluga i klijenta, osim ako se pružatelj usluga i klijent pismeno ne dogovore o korištenju različitih uvjeta i odredbi. Opći uvjeti su osnova svih ugovora sklopljenih između pružatelja usluga i klijenta.

1.2 Kada se narudžba vrši putem e-pošte ili telefona, smatra se da je klijent pročitao ove opće uvjete i u potpunosti se sa njima saglasio.

2 Pružatelj usluga, klijent i usluga

2.1 Pružatelj usluga je tvrtka K&J GROUP, storitve, d.o.o., sa sjedištem u Ulici Roberta Hvalca 8, 2000 Maribor, Slovenija.

2.2 Klijent je pravna ili fizička osoba koja naručuje usluge i kome taj pružatelj daje usluge iz svoje djelatnosti.

2.3 Usluga se odnosi na uslugu prevođenja ili lektoriranja i korekture ili na usluge grafičkog dizajna koju za klijenta obavlja pružatelj usluga.

3 Ponuda, narudžba, promjena ili otkazivanje narudžbe

3.1 Da bi stvorio informativnu ponudu, klijent mora da pruži što je moguće više informacija pružatelju usluge, kao što su vrsta usluge koju želi (prijevod, lektoriranje i korektura, sudski prijevod, ispravka, stolno izdavaštvo, grafički dizajn), količina teksta ili materijala, izvorni i ciljni jezici, željeni rok za završetak projekta, kontaktne podatke, druge želje i zahtjeve.

3.2 Upit ili informativna ponuda pružatelja usluge nije obvezujuća i ne znači da je narudžba potvrđena, jer je za validnost narudžbe ključna pismena potvrda narudžbe (sljedeće se smatra formalnim nalogom: narudžba putem e-pošte, štampanog obrasca za narudžbu ili ispunjenog elektronskog obrasca na našoj internetskoj stranici: https://kjtranslations.online/) ili prijevremeno plaćanje usluge u roku i pod uvjetima navedenim u ponudi.

3.3 Ugovor se zaključuje između pružatelja usluge i klijenta kada pružatelj usluge pismeno potvrdi nalog klijenta putem e-pošte.

3.4 Svaka promjena ili otkazivanje naloga je prihvatljiva samo ako se klijent obaveže da će podmiriti sve nastale troškove. Količina obavljenog posla (završena ili djelimična) izračunava se razmjerno troškovima.

4 Prava i obveze pružatelja usluga i klijenta

4.1 Pružatelj usluge se obvezuje da će sve naručene usluge izvršiti na kvalitetan način, u skladu sa svojim najboljim mogućnostima, znanjem i vještinama, uputstvima klijenta i u dogovorenom roku.

4.2 Rok isporuke određuje se po prijemu materijala. Dnevna norma prevođenja je 6 standardnih stranica. Dnevna norma za lektoriranje i korekturu je 15 do 20 standardnih stranica. Dan prihvaćanja i dan isporuke prijevoda, vikendi i praznici nisu uključeni u dnevnu normu, osim u slučajevima kada se pružatelj usluga i klijent dogovore drugačije.

4.3 U slučaju nepoštivanja rokova, pružatelj usluge je dužan da o tome odmah obavijesti klijenta. U tim okolnostima, klijent nema pravo da odbaci isporuku prijevoda ili usluge i nema pravo da otkaže ugovor. U slučaju kašnjenja, pružatelj usluge može klijentu ponuditi popust.

4.4 Prijevod se klijentu dostavlja u jednom primjerku putem e-pošte, na elektronskom mediju ili u štampanom obliku. Ako nije drugačije dogovoreno, pružatelj usluga dostavlja prevedeni materijal e-poštom, osim u slučaju sudskih prijevoda, koji pružatelj usluge dostavlja u vidu preporučenog pisma putem Pošte Slovenije.

4.5 Klijent je dužan da preda originalni tekst u elektronskom obliku ili formatu koji se može uređivati, u protivnom pružatelj usluge neće biti odgovoran za gubitak originalnog obrasca nakon prijevoda.

4.6 Pružatelj usluge garantira najstrožu zaštitu osobnih podataka, službenih i poslovnih tajni klijenta u dostavljenim originalima, usmenim objašnjenjima i pismenim prijevodima i ni pod kojim uvjetima ih ne smije otkriti trećim stranama ili neovlaštenim osobama. Pružatelj usluga ima mogućnost da podugovarateljima (prevoditelju, lektoru) dostavi samo one informacije koje su im potrebne za njihov rad.

4.7 Ako tekst koji je predmet ugovora sadrži neobične izraze, nepoznate akronime ili skraćenice, profesionalnu terminologiju koju je teško razumjeti ili već utvrđene uvjete koje pružatelj usluge mora uzeti u obzir, klijent se obvezuje da će imenovati osobu za kontakt, ako je to traženo od pružatelja usluge, kojoj će se ovaj obratiti radi pojašnjenja, pribavljanja terminološkog rječnika ili dodatne literature, u protivnom će pružatelj usluge koristiti referentni materijal koji mu je dostupan i prevoditi tekst u skladu sa svojim vlastitim znanjem i vještinama. Ako klijent ne izvrši svoje obveze, sve pritužbe zbog neprimjerene uporabe terminologije bit će odbijene.

4.8 Svaka pritužba bit će uzeta u razmatranje ako se podnese u pisanoj formi preporučenim pismom ili e-poštom najkasnije 8 dana od dana pružanja usluge. U slučaju veće narudžbe (više od 100 standardnih stranica), klijent ima pravo na produženi rok za pritužbu, ali do 30 dana od dana pružanja usluge. Ako klijent propusti zakonom propisani rok za podnošenje pritužbe, pružatelj usluge neće razmotriti sadržaj iste. Jedna pritužba za svaki pojedinačni nalog može se uzeti u obzir.

4.9 Zahtjev za pritužbu mora da sadrži podatke o nalogu, izričito navedene komentare i pojašnjene korekcije u vezi s prijevodom. U slučaju da navedeni komentari nisu obuhvaćeni zahtjevom, pritužba se zanemaruje.

4.10 U slučaju opravdanog prigovora (po procjeni i mišljenju pružatelja prevoditeljskih usluga i nezavisnog prevoditelja ili lektora), poboljšani i dodani proizvod se dostavlja klijentu u dogovorenom roku. Pružatelj usluga može ponuditi popust klijentu za opravdanu tvrdnju.

4.11 Pritužba je neopravdana ako klijent prilikom naručivanja prijevoda odbije predloženu lekturu (obično u slučaju tekstova namijenjenih za objavljivanje), a klijent se žali na prijevod zbog manjih stilskih ili pravopisnih pogrešaka, koje su u tim slučajevima prije svega lektorova domena. Ako je prevedeni tekst objavljen ili prenesen na bilo koji način i klijent prethodno nije obavijestio pružatelja usluge o tome i nije zatražio lektoriranje i ispravku prije objavljivanja teksta, klijent nema pravo na nadoknadu za moguće pogreške u tekstu. Pružatelj usluge ne garantira kvalitet prijevoda koji se vrši na izričit zahtjev klijenta u neprimjereno kratkom roku.

4.12 Ako klijent to nije izričito zabranio, pružatelj usluga ima pravo da u svojim referencama navede ime ili logotip klijenta. Pružatelj usluga štiti sve stečene podatke o klijentima u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o zaštiti potrošača.

5 Cijene, popusti i uvjeti plaćanja

5.1 Usluge se naplaćuju u skladu s važećim cjenovnikom pružatelja usluga na dan zaključenja ugovora ili u izuzetnim slučajevima u skladu sa cijenama utvrđenim posebnim pisanim ugovorom sa klijentom.

5.2 Cijene su izračunate za jednu (1) standardnu stranicu (250 riječi) i ne uključuju PDV. Najmanja jedinica je jedna (1) standardna stranica. Minimalni iznos narudžbe je 15 € bez PDV-a.

5.3 Prijevod se obično izračunava prema izvornom tekstu. U slučajevima kada se cijena ne može odrediti iz izvornog teksta, prijevod se izračunava prema traženom jeziku.

5.4 Cijene su okvirne i mogu varirati u zavisnosti od stupnja teškoće, što se utvrđuje nakon pregleda teksta. Za terminološki zahtjevne tekstove i za hitne prijevode isporučene u kraćem vremenskom roku, pružatelj usluga naplaćuje dodatni iznos za stupanj težine ili hitnosti po prethodnom dogovoru sa klijentom. Za tekstove na papiru ili u elektronskoj formi koji ne dozvoljavaju OCR skeniranje ili elektronsko kopiranje teksta (lošije fotokopije, rukopis, nečitljivi skenirani dokumenti), naplaćujemo 10% marže na cijenu.

5.5 Redovni popusti mogu se odobriti redovnim klijentima na osnovu sporazuma ili ugovora o dugoročnoj suradnji.

5.6 Za velike količine ili ponavljajuće tekstove, pružatelj usluga može odobriti količinski popust ili popust za ponavljanje, što se ne primjenjuje automatski za sljedeće narudžbe. Popusti se odobravaju za svaki prijevod posebno.

5.7 Pravna lica plaćaju uslugu nakon provedbe na osnovu izdate fakture ili unaprijed na osnovu predračuna. Rok plaćanja naveden je na fakturi.

5.8 Fizička lica plaćaju uslugu prije njenog obavljanja. Prijevod ili lektoriranje započinju odmah nakon uplate ili nakon primitka računa.

5.9 Rok plaćanja je deset (10) dana od izdavanja računa. Za javne ugovore ili dugoročne poslovne odnose (ako se strane dogovore pismeno), rok plaćanja je trideset (30) dana od izdavanja računa. Plaćanje se vrši na bankovni ili PayPal račun pružatelja usluga.

5.10 Ako postoji sumnja u sposobnosti klijenta, u slučaju velikih narudžbi, narudžbe stranih klijenata, prvih zaključenih poslova i u drugim slučajevima kada pružatelj usluge smatra da je to potrebno, pružatelj usluga ima pravo da zahtijeva isplatu predujma od klijenta prije nego što počne sa narudžbom. Za neblagovremena plaćanja pružatelj usluga zadržava pravo naplate zakonske zatezne kamate. Ako klijent ne podmiri svoje obveze u roku od 8 dana nakon što je primio opomenu, pružatelj usluga može iskoristiti sve zakonske mjere za naplatu duga.

6 Autorska prava

6.1 Dok se usluga u potpunosti ne izmiri, u skladu sa važećim zakonom o intelektualnom vlasništvu, sve prevedene datoteke su vlasništvo pružatelja usluge. Nakon plaćanja računa, sva autorska prava pripadaju klijentu. Pružatelj usluga ne preuzima nikakvu odgovornost za kršenje materijalnih autorskih prava ili moralnih autorskih prava trećih lica. U slučaju neplaćene fakture, svaka uporaba, prezentacija, djelimična ili potpuna reprodukcija prijevoda je protuzakonita.

7 Završne odredbe

7.1 Tekst u ovim Općim uvjetima obvezuje ugovorne strane.

7.2 Nadležni sud u Ljubljani nadležan je za rješavanje sporova koji se ne mogu rješiti sporazumno.